Παρακαλώ Περιμένετε...

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Δίκαιο Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το γραφείο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσωπεί δικαστικά τους πελάτες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, σε όλο το φάσμα των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του δικαίου προστασίας του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Ειδικεύεται στην αντιμετώπιση υποθέσεων που καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων, εγκαταστάσεων και παραγωγικών δραστηριοτήτων κατά τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, απο την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών και τη συμμετοχή στη διαβούλευση έως την εκπροσώπηση των πελατών στα αρμόδια δικαστήρια.

Ασχολείται επίσης με υποθέσεις που αναφύονται από την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, εκπροσωπώντας τους πελάτες ενώπιον των ειδικών διοικητικών επιτροπών και των αρμοδίων δικαστηρίων (διαδικασίες κατάρτισης και κύρωσης δασικών χαρτών, χαρακτηρισμοί δασικών εκτάσεων).

Αναλαμβάνει την επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της προστασίας και διαχείρισης των ευαίσθητων οικοσυστημάτων (οριοθέτηση, επιτρεπόμενες δραστηριότητες, φορείς διαχείρισης), καθώς και ζητήματα περιβαλλοντικής ευθύνης.

Τέλος εκπροσωπεί τους πελάτες ενώπιον των διοικητικών αρχών και συμβουλίων και ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων σε υποθέσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος (κήρυξη κτιρίων/συνόλων ως μνημείων, οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων, παραδοσιακοί οικισμοί, επιτρεπόμενες δραστηριότητες, αποζημίωση λόγω υπέρμετρης δέσμευσης της ιδιοκτησίας).


Δίκαιο Ενέργειας

Το γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν την εν γένει αδειοδότηση (άδειες παραγωγής, εγκατάστασης, λειτουργίας, έγκριση περιβαλλοντικών όρων κ.ά) μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως από εγκαταστάσεις ΑΠΕ (αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά/θερμοηλεκτρικά έργα, ιβριδικοί σταθμοί κ.ά).


Δίκαιο Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Το γραφείο παρέχει νομικές συμβουλές και υποστηρίζει τους πελάτες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, σε υποθέσεις που αναφέρονται σε ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού και χωροθέτησης παραγωγικών μονάδων και δραστηριοτήτων, ζητήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα του πολεοδομικού σχεδιασμού (γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, πράξεις εφαρμογής, ρυμοτομικά σχέδια), καθώς και σε υποθέσεις αναπλάσεων και τουριστικών ή οικιστικών αναπτύξεων. Συνάμα, συμμετέχει ως νομικός συνεργάτης κατά την εκπόνηση σχετικών μελετών.

Στον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος το γραφείο χειρίζεται συμβουλευτικά αλλά και ενώπιον των αρμοδίων αρχών και διοικητικών δικαστηρίων υποθέσεις που αναφύονται από την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δόμηση των ακινήτων (έκδοση, εκτέλεση και ανάκληση οικοδομικών αδειών), τον χαρακτηρισμό κατασκευών ως αυθαιρέτων, τη σφράγιση επαγγελματικών δραστηριοτήτων κ.ό.κ.

Τέλος, αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν στην άρση/επανεπιβολή ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων ή ανακύπτουν από την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.


Υπαλληλικό Δίκαιο

Το γραφείο ασχολείται με ζητήματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσωπεί τους πελάτες ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας σε υποθέσεις διορισμού, υπηρεσιακών μεταβολών (προαγωγές, μετακινήσεις κ.ά,), μισθολογικών αξιώσεων και πειθαρχικών διώξεων.